Select Language

Hotline1 : +84 0256 3746900
Hotline2 : +84 0256 3746901

Khởi động du lịch Tuy Phước

Huyện Tuy Phước có tiềm năng du lịch (DL) đa dạng nhưng chưa được khai thác hiệu quả để thu hút khách DL. Trong xu thế phát triển DL của tỉnh hiện nay và áp lực phát triển KT-XH của địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển DL đang là yêu cầu bức thiết.

Xem tiếp : Khởi động du lịch Tuy Phước

( Nguồn : Báo Bình Định)